Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Blog

Významnosť klimatickej zmeny vo vzťahu k systému manažérstva

1710877382612
Novinky

Významnosť klimatickej zmeny vo vzťahu k systému manažérstva

Vážení klienti.

Vo februári 2024 vydala Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu (ISO) dodatky „Amd 1: 2024 Klimatická zmena“ ku všetkým normám, podľa ktorých sa certfifikujú systém manažérstva (ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO/IEC 27001: 2022, ISO 37001: 2016, ISO 50001: 2018, ISO 22301: 2019, ISO 28000: 2022, atď.)

Uvedenými dodatkami sú aktualizované články 4.1 a 4.2 noriem, v ktorých bol doplnený nasledovný text: 

bod 4.1 Pochopenie organizácie a jej súvislostí

pridaný text: Organizácia musí určiť, či je klimatická zmena relevantnou záležitosťou.

bod 4.2 Pochopenie potrieb a očakávaní zainteresovaných strán

pridaná poznámka: POZNÁMKA – Relevantné zainteresované strany môžu mať požiadavky súvisiace s klimatickou zmenou.

Významnosť klimatickej zmeny ako internej a/alebo externej záležitosti vo vzťahu k systému manažérstva, produktom, službám a procesom musí byť zo strany klienta posúdená a v prípade potreby zohľadnená pri riadení procesov systému manažérstva, ktorých sa dotýka tak, ako akékoľvek iné externé záležitosti. Plnenie požiadaviek dodatkov Amd 1: 2024 k predmetným normám zo strany našich klientov bude audítormi PQM s.r.o. kontrolované počas najbližších plánovaných auditov.