Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Systém manažérstva kvality ISO 9001

Systém manažérstva kvality ISO 9001

Systém manažérstva kvality ISO 9001

ISO 9000 je súhrn noriem týkajúcich sa systému riadenia kvality. Najznámejšou normou, podľa ktorej sa uskutočňuje vlastná certifikácia, má označenie ISO 9001, avšak verejnosť a firmy začali kvôli zjednodušeniu (i keď nepresne), používať označenie ISO 9000. Pokiaľ niekto uvedie, že vlastní certifikát podľa ISO 9000 alebo 9001, jedná sa o jedno a to isté.

 

Prínos normy ISO 9001

Najčastejším motívom zavádzania systému manažérstva kvality je požiadavka zákazníka – odberateľa alebo zadávateľa výberového konania. Zavedenie systému riadenia kvality prinesie zvýšenie efektivity riadenia, zlepšenie organizácie, zvýšenie morálky v spoločnosti a hlavne skvalitnenie výroby a uspokojovanie vašich zákazníkov – t.j. v konečnom dôsledku vyšší zisk a podiel na trhu.

 

Zavedenie systému manažérstva podľa normy ISO 9001

Pri zavádzaní systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 je dôležité dodržať niekoľko zásad:

 

  1. Procesné riadenie v organizácií – poznanie, popis optimalizácia a riadenie procesov prebiehajúcich v organizácií.
  2. Zameranie na zákazníka – zisťovanie, poznanie a uspokojovanie potrieb zákazníka.
  3. Vodcovstvo – vodcovia určujú jednotu účelu a smerovanie organizácie.
  4. Angažovanosť  ľudí – všetci zamestnanci a členovia organizácie majú vplyv na kvalitu produktu – výrobku alebo služby.
  5. Systémový prístup k manažérstvu – všetky procesy v organizácií sú vzájomne previazané a tvoria systém. Preto je potrebné ich riadiť ako systém, nie oddelene.
  6. Rozhodovanie na základe faktov – vytvorenie kvalitných informačných systémov, aby sa informácie dostávali k správnym ľuďom v správnom čase.
  7. Vzájomné užitočné vzťahy s dodávateľmi – vzájomne výhodný vzťah s dodávateľmi umocňuje schopnosť organizácie vytvárať hodnotu.
  8. Trvalé zlepšovanie – organizácia je dynamickým, neustále sa vyvíjajúcim systémom, preto je potrebný neustály vývoj a zlepšovanie systému manažérstva kvality.

 

 

Oblasť normy ISO 9001

Norma ISO 90001 je univerzálnou normou a pokrýva všetky odbory podnikania, výrobu i služby. Jediné čo je nutné overiť je to, či má certifikačná spoločnosť pre príslušný odbor akreditáciu.
Medzinárodná platnosť
Normy ISO sú medzinárodné normy, ktoré jednotlivé štáty preberajú do národnej „technickej legislatívy.“ Normy označené ISO 9001 alebo STN EN ISO 9001 majú úplne rovnaké znenie a požiadavky a to znamená, že firma, ktorá obdrží certifikát v jednej krajine, nemusí preukazovať znovu splnenie požiadaviek v inej krajine.

 

Vystavenie certifikátu

Naša spoločnosť je akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je neustále monitorovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou a má riadne oprávnenie vydávať certifikáty podľa normy ISO 9001. Certifikát má medzinárodnú platnosť.