Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

EMAS

EMAS
Schéma pre environmentálne manažérstvo a overenie je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a neustále zlepšovať svoje environmentálne správanie. Okrem požiadaviek medzinárodnej normy EN ISO 14001 je schéma EMAS doplnená niekoľkými
prvkami navyše v čom spočíva vyššia kvalita v:

 • prísnejších požiadavkách na meranie, hodnotenie a sústavné zlepšovanie environmentálneho správania;
 • dodržiavaní záväzných požiadaviek pod dohľadom verejných orgánov;
 • silnom zapojení zamestnancov;
 • hlavných ukazovateľoch environmentálneho správania, ktoré zabezpečujú viacročné porovnanie v rámci a medzi organizáciami;
 • poskytovaní informácií verejnosti cez validované environmentálne vyhlásenie;
 • registrácii prostredníctvom príslušného orgánu, na základe úspešného overenia akreditovaným/licencovaným environmentálnym overovateľom


O začlenenie do schémy EMAS sa môže uchádzať každá organizácia, ktorá splní nasledovné požiadavky:

 • vykoná úvodné environmentálne preskúmanie svojich činností, výrobkov a služieb;
 • zavedie a udržiava systém environmentálneho manažérstva (EMS);
 • vykoná interný environmentálny audit;
 • vypracuje environmentálne vyhlásenie (EV), inšpirovať sa môžete na stránke Registra EMAS v SR;
 • dá si overiť svoj proces environmentálneho preskúmania, systém environmentálneho manažérstva, postup auditov a environmentálne
  vyhlásenie akreditovaným environmentálnym overovateľom;
 • predloží príslušnému orgánu žiadosť o zápis do registra SAZP.

Vítané sú všetky hospodárske sektory zo súkromného alebo verejného prostredia.

Cieľom schémy EMAS je podporovať neustále zlepšovanie environmentálneho správania spoločnosti
vytvorením a zavádzaním systémov environmentálneho manažérstva zo strany spoločnosti,
hodnotením výsledkov dosahovaných vďaka tejto schémy, poskytovaním informácií o
environmentálnom správaní, otvoreným dialógom s verejnosťou a ďalšími zainteresovanými
stranami, aktívnou účasťou zamestnancov a zabezpečovaním vhodnej odbornej prípravy. Okrem toho
používaním EMAS tieto spoločnosti zabezpečujú súlad s environmentálnymi právnymi predpismi,
ktoré overuje nezávislý, nestranný a objektívny environmentálny overovateľ.