Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

ISO 37001 2016

Korupcia a podplácanie je v spoločnosti jav, ktorý nie je možné tolerovať a akceptovať. Na ich základe vzniká znepokojenie v oblastiach spoločenského, hospodárskeho a politického života, podrýva výkon verejnej správy, má vplyv na rozvoj národného hospodárstva a porušuje základné princípy hospodárskej súťaže. Základné demokratické princípy sú v mnohých prípadoch narušené, vzniká nespravodlivosť, znehodnocujú sa primárne ľudské práva a je prekážkou pri rozvoji života spoločnosti. Zvyšujú sa náklady na podnikanie a vzniká obava z prežitia mnohých aktívne podnikajúcich spoločností. V mnohých prípadoch tak prichádza k zníženiu dôvery v inštitúcie a efektívneho fungovania trhov.

Medzinárodná norma ISO 37001: 2016 a jej slovenská verzia STN ISO 37001: 2019 špecifikuje požiadavky a poskytuje usmernenie na vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii. Systém môže byť samostatný alebo môže byť integrovaný do celkového systému manažérstva.

V súvislosti s činnosťami organizácie sa táto norma zameriava na tieto oblasti:

 • na korupciu:
 • a)    vo verejnom, súkromnom a neziskovom sektore;
 • b)    vykonávanú organizáciou;
 • c)    zo strany personálu organizácie konajúceho v mene organizácie alebo v jej prospech;
 • d)    zo strany partnerov vecného vzťahu organizácie konajúcich v mene organizácie alebo v jej prospech;
 • na korumpovanie:
 • a)    organizácie;
 • b)    personálu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie;
 • c)    partnerov vecného vzťahu organizácie vo vzťahu k činnostiam organizácie;
 • na priamu a nepriamu korupciu (napríklad na úplatok ponúkaný alebo prijatý prostredníctvom tretej strany alebo treťou osobou).

Požiadavky normy ISO 37001: 2016 sú všeobecné a sú určené na použitie vo všetkých organizáciách (alebo častiach organizácie) bez ohľadu na druh, veľkosť a povahu činnosti a či sú vo verejnom, súkromnom alebo neziskovom sektore.

Požiadavky Zákona č. 106/2018 Z. z.

Účinnosťou Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa menia niektoré povinnosti držiteľa oprávnenia:

 • a) na vykonávanie technickej kontroly;
 • b) na vykonávanie emisnej kontroly;
 • c) na vykonávanie  kontroly originality
 • d) na montáž plynových zariadení.

Držiteľ oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality musí v zmysle Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov spĺňať nasledovné podmienky: „…má na vykonávanie technických kontrol zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva82) certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou [§84, ods. 1 a) 13 + b) 10 + c) 11]“

 • minimálne požiadavky na riadenie kvality
 • mať na vykonávanie technických kontrol zavedený certifikovaný systém protikorupčného manažérstva.


Oprávnené osoby
 technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality zriadené podľa doterajších predpisov sú povinné zaviesť certifikovaný systém protikorupčného manažérstva najneskôr do 20. mája 2021 [§ 170 zákona ods. 18]. Ak oprávnená osoba nezavedie certifikovaný systém protikorupčného manažérstva alebo túto skutočnosť neoznámi príslušnému schvaľovaciemu orgánu do 20. mája 2021, oprávnenie zaniká uplynutím tejto lehoty.