Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Systém energetického (energiového) manažérstva ISO 50001

Systém energetického (energiového) manažérstva ISO 50001

Medzinárodná norma ISO 50001 v najnovšom vydaní  ISO 50001: 2018 špecifikuje požiadavky na zavedenie, udržiavanie systému energetického manažérstva, ktorého cieľom je umožniť organizáciám sledovať systematicky prístup k dosiahnutiu trvalého zlepšovania v oblasti energetickej účinnosti a efektívnosti, využívania energie a znižovania jej potreby / spotreby.

Norma špecifikuje požiadavky na energie a spotreby vrátane merania, ale je ju možné  integrovať aj s inými systémami manažérstva ako sú ISO 9001 a ISO 14001. Je určená pre všetky typy organizácií, ktorú chcú mať zavedenú energetickú politiku a verejnosti sa  preukazovať vydaným certifikátom.

 

Prínos normy

Norma Vám ponúka lepšie využívať svoje zdroje na spotrebu energie a riadiť jej potrebu,  vyhodnocovať a stanoviť priority zavádzania energeticky účinných technológií. Organizácia, ktorá si chce zaviesť normu  ISO 50001 musí vytvoriť, implementovať, zdokumentovať a udržiavať svoje energetické procesy.

Musí určiť rozsah systému, zabezpečiť, aby príslušné ciele a ukazovatele energetickej výkonnosti (EnPI) boli stanovené a že ich výsledky sú merateľné a dosiahnuteľné. Úspešná realizácia závisí od zapojenia všetkých úrovní a funkcií organizácie, najmä zo strany vrcholového manažmentu.