Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Deklarácia nestrannosti

Deklarácia nestrannosti

Certifikačný orgán manažérskych systémov PQM, s.r.o. si uvedomuje dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činnosti s certifikáciou manažérskych systémov. Našim cieľom a prioritou je postupovať vždy transparentne, posudzovať a rozhodovať objektívne  a predchádzať akýmkoľvek konfliktom záujmov.

Pre dosiahnutie týchto predsavzatí, naplnenie požiadaviek na nestrannosť a nezávislosť sa PQM, s.r.o. riadi týmito zásadami:

 

  1. Prijímať rozhodnutia o certifikácií manažérskych systémov iba na základe objektívneho a odborného posúdenia predmetných manažérskych systémov.
  2. Informovať zainteresované strany o svojom konaní, postupoch a transparentne predkladať všetky súvisiace informácie certifikačnej rade, ktorá tieto strany reprezentuje.
  3. Necertifikovať činnosti iného certifikačného orgánu zameraného na certifikáciu systémov manažérstva kvality.
  4. Rozhodnutia certifikačného orgánu prijímať len na základe objektívnych dôkazov získaných z posudzovania a predchádzať tomu, aby bol  priebeh alebo závery  posudzovania ovplyvnené inými záujmami alebo ďalšími stranami.
  5. Analyzovať , prehodnocovať a prijímať opatrenia pri potenciálnom ohrození nestrannosti.
  6. Neposkytovať konzultácie manažérskych systémov, resp. nevykonávať interné audity v spoločnosti, ktoré sú klientmi alebo potenciálnymi klientmi spoločnosti PQM, s.r.o.
  7. Zverejňovať kroky a postupnosť certifikačného procesu, procesu auditu ako aj výsledky rozhodnutí  o certifikácií a validácií
  8. Efektívne reagovať na sťažnosti a odvolania, primerane ich riešiť nestranným spôsobom
  9. Narábať s informáciami od klientov dôverne a súčasne adekvátne vyvážiť zásady otvorenosti a dôvernosti pri riešení a reagovaní na sťažnosti
  10. Propagovať činnosti certifikačného orgánu
  11. Nepodmieňovať úspešnosť alebo inú ekonomickú výhodnosť certifikácie konzultačnou službou konkrétnej spoločnosti
  12. Analyzovať a prijímať adekvátne opatrenia na ochranu nestrannosti, ak bude ohrozená činnosťou iných osôb, orgánov alebo organizácií
  13. Dodržiavať etické zásady pri všetkých  činnostiach spojených s podnikaním PQM, s.r.o.
  14. Udržiavať partnerskú spoluprácu s každým zákazníkom pri dodržaní zásady, že certifikačný proces a jeho výsledky vrátane rozhodnutí nie sú závislé na finančnom záujme spoločnosti
  15. Vykonávať certifikačné služby nezávislými pracovníkmi na klientoch a túto činnosť monitorovať
  16. Drž sa zásady „ dôveruj, ale preveruj“, čím sa musí naplniť zásada získania objektívnych dôkazov  a až potom hodnotiť
  17. vyvarovať sa, resp. zákaz používania metódy zastrašovania akejkoľvek osoby zúčastňujúcej sa na certifikačnom procese.

 

 

Činnosti COMS PQM sa riadia nediskriminačným spôsobom. Certifikačný orgán PQM je nezávislý na iných spoločnostiach a od akýkoľvek ďalších tlakov, ktoré by  mohli ovplyvniť výsledky certifikačného procesu. Certifikačný orgán zodpovedá v celom rozsahu na rozhodnutia týkajúce sa certifikácie vrátane udeľovaniam obnovy, rozširovania, pozastavenia a rušenia certifikácie.

Certifikačný orgán PQM vyhlasuje, že je nestranný pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva, riadi konflikt záujmov a zabezpečuje  objektivitu činnosti súvisiacich s certifikáciou systému manažérstva.

Certifikačný orgán bude pred uzatvorením zmluvy s klientom identifikovať analyzovať a v prípade vzniku aj dokumentovať možnosti konfliktu záujmov vyvolaných poskytovaním certifikácie vrátane akýchkoľvek konfliktov vyvolaných jeho vzťahmi.

Ak by akýkoľvek vzťah vyvolával obavy z nestrannosti, certifikačný orgán ho zdokumentuje a preukáže, ako odstráni  alebo minimalizuje tieto obavy.

Týmto sa zaväzujeme k nestrannosti pri činnostiach certifikácie a k tomu, že nebudeme vykonávať žiadne výrobné, komerčné alebo finančné aktivity, ktoré by mohli skompromitovať nezávislosť spoločnosti, ani nepodľahneme žiadnym ekonomickým, obchodným alebo politickým tlakom.

Zároveň vyhlasujeme, že služby spoločnosti PQM, s.r.o. sú plne k dispozícií všetkými organizáciami a podnikateľom bez rozdielu zamerania. Tí ktorí, chcú pracovať v spoločnosti PQM, s.r.o. sa musia najprv stotožniť s touto politikou a vedenie musí vytvoriť  vhodné podmienky a zabezpečiť potrebné zdroje, aby mohli konať plne v súlade s ňou.

Všetci pracovníci COMS PQM sa zaviazali dodržiavať etický kódex, ktorého účelom je dodržiavanie etických hodnôt a noriem.

Schválil:
Ing. Ján Pisoň
Vedúci COMS PQM, s.r.o.