Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Systém manažérstva kvality zvárania ISO 3834

Systém manažérstva kvality zvárania ISO 3834

Norma ISO 3834 vo svojich ustanoveniach špecifikuje požiadavky na proces zvárania. Zváranie sa vo veľkom rozsahu využíva v priemyslovej výrobe a v mnohých podnikoch zastáva kľúčové postavenie medzi výrobnými technológiami. S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zabezpečiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly. Z pohľadu zákazníkov a zainteresovaných strán sa potom jedná o podstatnú časť systému manažérstva, pretože nedodržanie požiadaviek na proces zvárania môže mať ďalekosiahle dôsledky na zdravie, majetok i ekológii. Z pohľadu certifikácie procesu zvárania existujú dve cesty, ako tento certifikát získať. Prvá možnosť je certifikácia systému manažérstva podľa ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2. Druhou možnosťou je potom certifikácia bez väzby na ISO 9001 a tu je možné použiť normy ISO 3834-2 alebo ISO 3834-3, príp. aj ISO 3834-4.

Požiadavky noriem ISO 3834 sú všeobecne použiteľné pre výrobné organizácie, predovšetkým v:

  • kovospracujúci priemysel,
  • výroba strojov,
  • výroba dopravných prostriedkov,
  • stavebníctve.

  Prínosy certifikácie podľa ISO 3834

  • možnosť uplatniť svoje výrobky v oblastiach, kde sa napĺňanie ISO 3834 vo výrobe stáva základnou podmienkou výberových konaní (napr. oblasť tlakových zariadení, stavebných oceľových konštrukcií apod.),
  • získanie nástroja pre podporu napĺňania požiadaviek noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na zvárané konštrukcie,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti podniku,
  • zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom.