Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Všeobecné obchodné podmienky školenia

Všeobecné obchodné podmienky školenia

Prihlásenie sa do kurzu/školenia/semináru

Prihlásiť sa do kurzu, školenia, seminára (ďalej len školenia) je možné  on-line objednávkou na web stránke www.pqm.sk, e-mailom, poštou, alebo osobne. Prihlásením vyjadrujeme svoj súhlas s týmto dohodnutými podmienkami.


Úhrada školenia, platobné podmienky:

Pri on-line objednávke alebo e-mailom Vám na zadaný e-mail bude zaslaná výzva k platbe, ktorá musí byť pripísaná na náš účet do 3 pracovných dní pred začatím školenia. V opačnom prípade je  potrebné platbu uhradiť v deň konania školenia prevodným príkazom alebo v hotovosti na mieste konania školenia. Platbu v hotovosti nám treba ohlásiť aspoň jeden deň dopredu. Po zaplatení výzvy k platbe Vám po skončení školenia bude vystavená riadna faktúra.


Stornovanie objednávky:

Stornovanie objednávky akceptujeme najneskôr do 3 pracovných dní pred začiatkom školenia. Pri stornovaní objednávky najneskôr do troch pracovných dní pred začiatkom kurzu, neplatí objednávateľ žiadny storno poplatok. Ak už úhrada bola vykonaná, bude vrátená  v plnej výške alebo sa môže objednávateľ dohodnúť na náhradnom termíne. Pri neúčasti na školení účtujeme storno poplatok vo výške 50% z ceny školeniaStorno poplatok vo výške 100% z ceny školenia pri neúčasti na školení, sa posudzuje individuálne.


Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PQM, s.r.o. prehlasuje, že všetky osobné údaje poskytnuté pri objednávke sú dôverné, budú použité iba k uskutočnenie plnenia zmluvy v zmysle týchto obchodných podmienok s objednávateľom a nebudú inak zverejnené , poskytnuté tretej osobe. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté objednávateľom za účelom splnenie objednávky, sú zhromažďované, spracované a uchované v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Objednávateľ dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu poskytnutej služby, a to až do doby jeho písomné vyjadrenia s týmto spracovaním. Objednávateľ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k tým to údajom.


Záverečné ustanovenie

Spoločnosť PQM, s.r.o. si vyhradzuje právo presunúť konanie školenia pri situácií, ktorú nemôžeme ovplyvniť (napr. výpadok lektora pri vážnej chorobe, poruchy dodávky elektrického prúdu, internetu). V takomto prípade o tom informujeme účastníkov školenia vopred a spoločne sa dohodneme na náhradnom termíne školenia. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1.9.2019 a rušia predchádzajúce znenia PQM, s.r.o. si vyhradzuje zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.