Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001

Certifikácia podľa normy ISO 45001 (pôvodne OHSAS 18001) overuje, či organizácia spĺňa špecifické požiadavky na systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Podstatou systému je stanovenie kľúčových faktorov a spôsobu ich ovplyvnenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia v celej plošnej pôsobnosti organizácie.

Zavedenie systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prinesie do organizácie viacero výhod, je dôkazom toho, že organizácia má záujem o svojich pracovníkov, čo je pozitívnym signálom jednak pre klientov ako aj pre súčasných aj potencionálnych zamestnancov.

Pre organizáciu to znamená zvýšenie produktivity a efektívnosti práce, zlepšenie podnikovej kultúry, zvýšenie lojality a spokojnosti zamestnancov. Zlepšenie pracovných  podmienok a tiež minimalizáciu pracovných úrazov a chorôb z povolania. Organizácia  zároveň preukáže, že jej výrobky alebo služby sú realizované za definovaných  pracovných podmienok z hľadiska BOZP.

Prvým krokom je identifikácia a zhodnotenie potrieb organizácie v oblasti  bezpečnosti a ochrany  zdravia. Následne je potrebné zosúladiť procesy v organizácií s požiadavkami normy a zdokumentovať ich . Keď je systém plne implementovaný do činnosti organizácie, môže prebehnúť certifikačný audit. Po certifikačnom audite je potrebné neustále udržiavať a zlepšovať systém v organizácií a teda vykonávať interné audity. Je tiež potrebné mať na zreteli spĺňanie legislatívnych požiadaviek.

Norma ISO 45001 je univerzálnou normou a pokrýva všetky odbory podnikania, výrobu i služby.

Norma ISO 45001 bola vytvorená  medzinárodnými akreditačnými organizáciami, registrovanými certifikačnými orgánmi a ostatnými zainteresovanými stranami. Preklad v slovenskom jazyku normy ISO 45001 (označenie STN ISO 45001: 2019) má úplne rovnaké znenie a požiadavky a to znamená, že norma ISO 45001 má medzinárodnú platnosť.

Certifikát ISO 45001 vydaný spoločnosťou PQM, s.r.o. je medzinárodne platným certifikátom, ktorý dokazuje, že organizácia má riadne zavedený systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý neustále zlepšuje. Certifikát má medzinárodnú platnosť.