Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Politika používania certifikačných značiek

Politika používania certifikačných značiek

Certifikačné značky:

Certifikačná značka poukazuje na to, že organizácia je certifikovaná COMS PQM, s.r.o. Certifikačné značky obsahujú logo spoločnosti PQM, s.r.o. a názov normy, podľa ktorej je organizácia certifikovaná.

Certifikačné značky sú vytvorené :

a.    v jednej verzii

  • s medzinárodným názvom normy


b.    v dvoch farebných mutáciách

  • modrá
  • čierna

 

Používanie certfikačných značiek a odkazov na certifikáciu:

Certifikačné značky COMS PQM, s.r.o. môže používať iba organizácia, ktorá riadne prešla procesom certifikácie a bol jej udelený a vydaný certifikát COMS PQM. Veľkosť použitej certifikačnej značky je minimálne 12 mm na výšku, pričom pomer strán štvorca musí ostať zachovaný. Logo, príp. názov certifikovanej organizácie musí byť v porovnaní s certifikačnou značkou dominantné.

COMS PQM, s.r.o. poskytne certifikačné značky certifikovanej organizácii v modrej a čiernej farbe  vo formáte „.jpg“ prostredníctvom e-mailu, prípadne na CD nosiči. Značky v krivkách poskytne COMS PQM, s.r.o. certifikovanej organizácií na požiadanie. Certifikovaná organizácia môže používať certifikačné značky COMS PQM, s.r.o. iba v takej podobe, v akej jej boli poskytnuté od COMS PQM.

Certifikovaná organizácia môže používať certifikačné značky a odkazy na certifikáciu na svojej webstránke a na ostatných reklamných materiáloch (letáky, brožúry, hlavičkový papier, …), ale vždy takým spôsobom, aby bolo jasné, že ide o certifikáciu systému manažérstva. Certifikačné značky nemôžu byť používané pri tých aktivitách, ktoré neboli certifikované. Držiteľ certifikátu smie používať značky iba v tých oblastiach, na ktoré bol certifikát vydaný. Ak má certifikovaná organizácia viac lokalít, v takomto prípade môžu byť certifikované značky používané iba v tej lokalite, v ktorej prebehol proces certifikácie a je uvedená na certifikáte. Toto platí aj pri používaní certifikačných značiek materskými, dcérskymi a sesterskými spoločnosťami.

Certifikovaná organizácia nesmie používať certifikačnú značku a odkaz na certifikáciu na výrobku alebo na obale výrobku, ktorý vidí zákazník alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý možno interpretovať ako označenie zhody produktu a služby. V prípade záujmu certifikovanej organizácie o zdôraznenie skutočnosti, že produkt či služba boli vytvorené, či sú realizované v súlade s certifikovaným systémom manažérstva, môže byť táto skutočnosť uvedená na obale produktu nasledovne: „Tento produkt (táto služba) bol  vytvorený ( je ponúkaná) v súlade s podmienkami certifikovaného systému manažérstva, ktorý spĺňa štandardy ISO XXXX a bol certifikovaný certifikačným orgánom PQM.“ Certifikovaná organizácia nesmie certifikačné značky používať na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácii alebo inšpekcii, certifikátoch.

Certifikovaná organizácia nesmie robiť prostredníctvom používania certifikačných značiek a odkazov na certifikáciu zavádzajúce vyhlásenia týkajúce sa svojej certifikácie. Rovnako nemôže používať certifikačný dokument alebo jeho časť zavádzajúcim spôsobom.

V prípade, že certifikovanej organizácii bol certifikát systému manažérstva pozastavený, odobratý alebo skončila jeho platnosť a spolupráca s COMS PQM, s.r.o. nebola znovu nadviazaná, je organizácia povinná okamžite prestať používať certifikačné značky COMS PQM , s.r.o. na všetkých dokumentoch, webstránke a reklamných prostriedkoch, ktoré obsahujú odkaz na certifikáciu. V prípade, že certifikovaná organizácia má zúžený rozsah certifikácie, musí upraviť všetky reklamné postupy. Rovnako nemôže naznačovať, že sa certifikácia týka činností mimo rámca rozsahu certifikácie.

Certifikovaná organizácia nesmie používať certifikačnú značku takým spôsobom, že by sa COMS PQM, s.r.o. mohol pokladať za orgán certifikujúci výrobok (vrátane služby) alebo proces.

Kontrola používania certifikačných značiek, odkazov na certifikáciu, dokumentov alebo správ z auditu

Používanie certifikačných značiek, odkazov na certifikáciu, dokumentov alebo správ z auditu kontrolujú audítori počas auditu, ktorí nesprávne používanie zaznamenajú ako nezhodu.

Zároveň kontrolu používania vykonávajú pracovníci COMS PQM, s.r.o. min. 1x do roka (napr. prostredníctvom webstránky klienta).

V prípade nesprávneho používania sú klienti (príp. organizácie, ktoré ukončili spoluprácu) informovaní prostredníctvom telefonického upozornenia, e-mailu, príp. oficiálnym listom.

Ak organizácia neuposlúchne upozornenie, COMS PQM, s.r.o. bude nútený pristúpiť k riešeniu cez právneho zástupcu.