Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Systém manažérstva

Systém manažérstva

  1. Výraznejšie sústredenie sa na vlastné ciele (merateľnosť, termínová ohraničenosť), ako aj očakávania zákazníka, dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne kvality dodávaného výrobku, ktorý spĺňa vyslovené a nevyslovené potreby zákazníka.
  2. Vybudovanie firemnej kultúry (firemná kultúra je súbor podnikových cieľov, myšlienok, pravidiel, noriem, názorov, postojov, hodnôt, spoločenského vedomia, presvedčenia, ale i histórie, zvykov, tradícií a hmotných podmienok), čo môže ovplyvniť lojalitu pracovníkov k organizácii.
  3. Dôkaz serióznosti organizácie pre zákazníka a potenciálnych zákazníkov (zvýšenie imidžu organizácie).
  4. Podľa zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o Poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve podľa čl. I. § 9 je každý poskytovateľ zdravotníckej starostlivosti povinný nepretržite zabezpečovať systém manažérstva kvality na dodržanie a zvyšovanie kvality, aby sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby a personálne zabezpečenie a technicko-materiálne vybavenie zdravotníckeho zariadenia vyhovovalo požiadavkám ustanoveným podľa zákona alebo osobitého predpisu.
  5. Podmienka štátnych inštitúcií na získanie štátnej zákazky (zákon č. 523/2003 Z.z o verejnom obstarávaní).
  6. Požiadavka Vášho odberateľa ako záruka kvality (zákon č. 294/1999 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa).
  7. Možnosť vstupu na trhy Európskej Únie, rezolúcia OSN č. 39/248 – Smernica o ochrane spotrebiteľov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
  8. Získanie certifikátu.