Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Prínosy zavedenia certifikácie

Prínosy zavedenia certifikácie

Zavedenie niektorého zo systémov manažérstva do procesov organizácie a ich následná certifikácia má pre organizáciu množstvo výhod. Spomenieme len niekoľko:

 • získavanie a poskytovanie služieb aj najnáročnejším zákazníkom s ohľadom na zvyšovanie ich spokojnosti,
 • možnosť organizácie zúčastňovať sa na výberových konaniach hlavne pri veľkých zákazkách napr. nadnárodných spoločnosti, v štátnej a verejnej správe a pod.
 • optimálne nastavenými procesmi efektívne zvyšovať tržby, výnosy, podiel na trhu a tým zvyšovať spokojnosť majiteľov,
 • preukázanie záväzku k plneniu zákonných predpisov a požiadaviek,
 • garancia stálosti firemných procesov a tým aj stabilná a vysoká kvalita poskytovaných služieb a produktov zákazníkom,
 • preukázanie vhodnosti, účinnosti a efektívnosti vybudovaného systému manažérstva treťou nezávislou stranou,
 • skvalitnenie systému riadenia a tým aj zdokonalenie organizačnej štruktúry organizácie,
 • zlepšenie firemnej kultúry, poriadku a zvýšení efektívnosti v rámci celej organizácie,
 • optimalizácia nákladov a znižovanie nákladov,
 • zvyšovanie dôvery verejnosti a štátnych kontrolných orgánov,
 • vybudovanie samoregulačného systému, ktorý pružne reaguje na zmeny požiadaviek zákazníkov, legislatívnych požiadaviek i zmien vo vnútri organizácie,
 • v neposlednom rade – kompatibilita systémov manažérstva v praxi v krajinách EÚ, rýchle prispôsobenie sa organizácie požiadavkám EÚ,
 • konkurenčná výhoda,
 • zájomne výhodné vzťahy s dodávateľmi.