Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Postup pri certifikácií

Samotnej certifikácii predchádza rozhodnutie vrcholového manažmentu o zavedení systému manažérstva v organizácii. Následne organizácia sama, alebo v spolupráci s poradenskou spoločnosťou vytvorí, implementuje a zdokumentuje systém manažérstva. Potom sa rozhodne pre certifikačný orgán, ktorý v organizácii vykoná certifikačný audit. Ak organizácia spĺňa všetky kritéria, je jej udelený certifikát, ktorý potvrdzuje zhodu systému manažérstva organizácie s predmetnou normou.

Pri výbere certifikačného orgánu by mala organizácia brať do úvahy:

 • rozsah akreditácie príslušného certifikačného orgánu,
 • platnosť certifikátu (národná alebo medzinárodná platnosť),
 • referencie,
 • požiadavky dodávateľov.

 

Postup certifikácie

Postup certifikácie certifikačným orgánom PQM má nasledujúce 4 fázy:

Príprava na certifikáciu Samotnej certifikácii predchádzajú tieto kroky:

 • Žiadosť o certifikáciu.
 • Cenová ponuka – pripraví ju spoločnosť PQM, s.r.o. na základe vyplnenej žiadosti.
 • Zmluva.
 • Stanovenie termínu auditu.
 • Návrh audítorskeho tímu.
 • Stanovisko klienta k návrhu audítorskeho tímu.
 • Menovanie vedúceho audítora a audítorského tímu.

Certifikačný audit prebieha na základe požiadaviek normy ISO/IEC 17021-1: 2015 v dvoch etapách. Minimálne časť prvej etapy a celá druhá etapa musí prebiehať v sídle preverovanej organizácie.

 

Prvá etapa auditu

Cieľom je, aby klient úplne pochopil systém manažérstva a jeho zásady. Mala by mať tieto zložky:

  1. Audit dokumentácie systému manažérstva klienta.
  2. Zhodnotenie podmienok a prostredia organizácie.
  3. Diskusia s pracovníkmi klienta.
  4. Preskúmanie pochopenia požiadaviek normy klientom.
  5. Informácie o rozsahu systému manažérstva, procesov a sídla ako aj súvisiacich právnych a štatutárnych aspektov.
  6. Dohoda o podrobnostiach druhej etapy a preskúmanie pridelených zdrojov.
  7. Predloženie zamerania plánu druhej etapy.
  8. Posúdenie plánovania a vykonávania interných auditov pripravenosti na druhú etapu.

 

Druhá etapa auditu

Cieľom je zhodnotiť zavedenie systému manažérstva klienta vrátane jeho efektívnosti. Mala by obsahovať tieto zložky:

  1. Informácie a dôkazy o zhode so všetkými požiadavkami príslušnej normy.
  2. Monitorovanie a meranie výkonnosti, podanie správy a preskúmanie v porovnaní so zámermi a cieľmi kľúčových činností.
  3. Zhoda systému s legislatívou.
  4. Prevádzkové riadenie procesov.
  5. Interné audit ovanie.
  6. Zodpovednosť manažmentu.

 

Činnosti po audite

  1. Audítor vypracuje dokumentáciu z auditu a zašle ju do PQM. Zároveň navrhne udelenie/ neudelenie certifikátu.
  2. Dokumentácia je preskúmaná pracovníkmi COMS PQM.
  3. Klientovi sú vystavené certifikáty.
  4. Certifikáty spolu s dokumentáciou sú zaslané klientovi po uhradení faktúry.

 

Dozorné audity

Certifikačný orgán vykonáva v preverovanej organizácii dozorné audity minimálne raz ročne počas celej doby platnosti certifikátu. Dozorný audit musí byť vykonaný do 12-tich mesiacov od posledného dňa druhej etapy certifikačného auditu.

 

Mimoriadné audity

Certifikačný orgán realizuje mimoriadne audity, ktoré sa konajú v súlade s normou ISO/IEC 17021-1: 2015 a sú riadené ako dozorné audity.

Mimoriadne audity sa môžu vykonať, ak klient požiada o rozšírenie certifikácie alebo ak COMS požiada klienta z dôvodu svedeckého posúdenia akreditačného orgánu. Ak má COMS podozrenie na porušovanie pravidiel a požiadaviek SM alebo boli vznesené sťažnosti voči klientovi,vedúci COMS PQM rozhodne taktiež o vykonaní mimoriadneho auditu. Podrobné informácie TU.