Legionárska 6419, 911 01, Trenčín

Blog

Nová norma ISO 45001: 2018

home-personal-finance-blog-02
Novinky

Nová norma ISO 45001: 2018

Novo revidovaná verzia normy pre systém manažérstva BOZP ISO 45001 vo verzii ISO 45001: 2018 / STN ISO 45001: 2019 je na svete. Toto je prvé vydanie normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oko medzinárodný štandard pod záštitou Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu (ISO). Táto norma je ponúka postupy pre manažérstvo bezpečnosti pri práci nad rámec legislatívnych požiadaviek so zaistením zlepšenia postupov v oblasti BOZP pre organizácie. Nie je len nástrojom na riadenie rizík s príležitostí BOZP na predchádzanie pracovným úrazom a poškodeniu zdravia pracovníkov a poskytovanie bezpečného a zdravého pracoviska, eliminovanie nebezpečenstiev s prijatím efektívnych a preventívnych opatrení, ktoré významne prispievajú na zlepšenie podnikania.

Ing. Ján Pisoň

vedúci COMS PQM, s.r.o.