Systém manažérstva kvality zvárania ISO 3834

NEAKREDITOVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA

Norma ISO 3834 vo svojich ustanoveniach špecifikuje požiadavky na proces zvárania. Zváranie sa vo veľkom rozsahu využíva v priemyslovej výrobe a v mnohých podnikoch zastáva kľúčové postavenie medzi výrobnými technológiami.

S ohľadom na zvýšené požiadavky v oblasti kvality a bezpečnosti týchto výrobkov je dôležité zabezpečiť, aby procesy zvárania boli vykonávané efektívne s využitím všetkých vhodných nástrojov kontroly. Z pohľadu zákazníkov a zainteresovaných strán sa potom jedná o podstatnú časť systému manažérstva, pretože nedodržanie požiadaviek na proces zvárania môže mať ďalekosiahle dôsledky na zdravie, majetok i ekológii.

Z pohľadu certifikácie procesu zvárania existujú dve cesty, ako tento certifikát získať. Prvá možnosť je certifikácia systému manažérstva podľa ISO 9001 v spojení s ISO 3834-2. Druhou možnosťou je potom certifikácia bez väzby na ISO 9001 a tu je možné použiť normy ISO 3834-2 alebo ISO 3834-3, príp. aj ISO 3834-4.


Požiadavky noriem ISO 3834 sú všeobecne použiteľné pre výrobné organizácie, predovšetkým v:

  • kovospracujúci priemysel,
  • výroba strojov,
  • výroba dopravných prostriedkov,
  • stavebníctve.


Prínosy certifikácie podľa ISO 3834

  • možnosť uplatniť svoje výrobky v oblastiach, kde sa napĺňanie ISO 3834 vo výrobe stáva základnou podmienkou výberových konaní (napr. oblasť tlakových zariadení, stavebných oceľových konštrukcií apod.),
  • získanie nástroja pre podporu napĺňania požiadaviek noriem a predpisov, ktoré sa vzťahujú na zvárané konštrukcie,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti podniku,
  • zvýšenie dôveryhodnosti a spoľahlivosti vo vzťahu k zákazníkom.