Politika používania certifikačných značiek

Certifikačná(-é) značka(-y):

 1. Poukazuje(-ú) na to, že organizácia je certifikovaná COMS PQM, s.r.o.
 2. Obsahuje(-ú) logo spoločnosti PQM, s.r.o. a názov normy, podľa ktorej je organizácia certifikovaná.
 3. Sú vytvorené:

  1. v jednej verzii s medzinárodným názvom normy(-iem);
  2. v dvoch farebných mutáciách v modrej a čiernej

 

Používanie certifikačnej značky / certifikačných značiek a odkazov na certifikáciu

 • Certifikačnú značku / certifikačné značky COMS PQM, s.r.o. môže používať iba organizácia, ktorá riadne prešla procesom certifikácie a bol jej udelený a vydaný certifikát COMS PQM, s.r.o. Veľkosť použitej certifikačnej značky je minimálne 12 mm na výšku, pričom pomer strán štvorca musí ostať zachovaný. Logo príp. názov certifikovanej organizácie musí byť v porovnaní s certifikačnou značkou dominantné.
 • COMS PQM, s.r.o. poskytne certifikačnú značku / certifikačné značky certifikovanej organizácii v modrej a čiernej farbe vo formáte „jpg“ prostredníctvom e-mailu alebo na inom vhodnom type elektronického nosiča. Značky v krivkách poskytne COMS PQM, s.r.o. certifikovanej organizácií na požiadanie. Certifikovaná organizácia môže používať certifikačnú značku / certifikačné značky COMS PQM, s.r.o. iba v takej  podobe, v akej jej boli poskytnuté od COMS PQM, s.r.o.
 • Certifikovaná organizácia môže používať certifikačnú značku / certifikačné značky a odkazy na certifikáciu na svojej webstránke a na ostatných reklamných materiáloch (letáky, brožúry, hlavičkový papier,...), ale vždy takým spôsobom, aby bolo jasné, že ide o certifikáciu systému manažérstva. Certifikačné značky nemôžu byť používané alebo použité pri tých aktivitách, ktoré neboli certifikované. Držiteľ certifikátu(-ov) smie používať značky iba v tých oblastiach, na ktoré bol certifikát vydaný. Ak má certifikovaná organizácia viac prevádzok (lokalít), tak v takomto prípade môžu byť certifikované značky používané iba v tej, v ktorej prebehol proces certifikácie. Toto platí aj pri používaní certifikačnej značky /certifikačných značiek materskými, dcérskymi a sesterskými spoločnosťami.
 • Certifikovaná organizácia nesmie používať certifikačnú značku / certifikačné značky a odkaz na certifikáciu na výrobku / produktu alebo na obale výrobku / produktu (za obal sa považuje to, čo čo môže byť odstránené bez rozpadnutia alebo poškodenia výrobku / produktu). Certifikačná značka / certifikačné značky nemôžu byť použité ani na typovom alebo identifikačnom štítku výrobku / produktu / služby, lebo sa považujú za jeho časť. V prípade záujmu certifikovanej organizácie o zdôraznenie skutočnosti, že produkt či služba boli vytvorené, či sú realizované v súlade s certifikovaným systémom manažérstva, môže byť táto skutočnosť uvedená na obale produktu nasledovne. Tento produkt/táto služba/ bol vytvorený / je ponúkaná/ v súlade s podmienkami certifikovaného systému manažérstva, ktorý spĺňa štandardy ISO XXXX a bol certifikovaný certifikačným orgánom PQM, s.r.o. Certifikovaná organizácia nesmie certifikačné značky používať na správach o laboratórnych skúškach, o kalibrácií alebo inšpekcií alebo certifikácii, príp. výrobkových atestov, lebo takéto správy by sa pokladali tiež za služby.
 • Certifikovaná organizácia nesmie robiť prostredníctvom používania certifikačnej značky / certifikačných značiek a odkazov na certifikáciu zavádzajúce vyhlásenia týkajúce sa svojej certifikácie. Rovnako nemôže používať certifikačný dokument alebo jeho časť zavádzajúcim spôsobom.
 • V prípade, že certifikovanej organizácií bol(-i) certifikát(-y) systému(-ov) manažérstva pozastavený(-é), odobratý(-é) alebo skončila(-i) jeho / ich platnosť a spolupráca s COMS PQM, s.r.o. nebola znovu nadviazaná, je organizácia povinná okamžite prestať používať certifikačnú značku / certifikačné značky COMS PQM, s.r.o. na všetkých dokumentoch, webstránke a reklamných prostriedkoch, ktoré obsahujú odkaz na certifikáciu(ie). V prípade, že certifikovaná organizácia má zúžený rozsah certifikácie, musí upraviť všetky reklamné postupy. Rovnako nemôže naznačovať, že sa certifikácia týka činností mimo rámca rozsahu certifikácie.
 • Certifikovaná organizácia nesmie používať certifikačnú značku / certifikačné značky takým spôsobom, že by sa COMS PQM, s.r.o. mohol pokladať za orgán certifikujúci výrobok / produkt / službu alebo proces.